سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت : خانم

  • دارای کارت نجات غریقی

  • تخصص ها: ناجی غریق دارای کارت آمادی معتبر سال

  • حقوق: طبق اشل فدراسیون

  • ساعت کار: 11 صبح تا 21 شب

  • حقوق: بیش از اشل سالیانه فدراسیون


تکمیل فرم استخدامی