سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت : آقا

  • دارای کارت نجات غریقی

  • تخصص ها: ناجی غریق دارای کارت آمادی معتبر سال

  • حقوق: بیش از اشل سالیانه فدراسیون

  • سن مجاز: از 18 سال تمام تا 35 سال

  • ساعت کار: 11 صبح تا 21 شب


تکمیل فرم استخدامی