مشخصات خرید
  • در ورود اطلاعات پست الکترونیکی و شماره مویابل دقت نمایید چون کد پذیرش به پست الکترونیکی و تلفن همراه ارسال میگردد.

تکمیل فرم خرید

امروز 1396/12/27 شیفت آقایان
فردا  1396/12/28 شیفت بانوان
تاریخ 1396/12/29 شیفت آقایان
تاریخ 1397/01/01 شیفت بانوان
تاریخ 1397/01/02 شیفت آقایان
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم