استخر موجبا اندکی گردش در محیط پارک به سرعت متوجه نقاط جذاب دیگری در این فضا می‌شوید که یقینا هریک از آن‌ها ارزش تجربه را دارند و محیطی مناسب برای شنا کردن به شماره می‌آیند.